Turino drobulė / THE SHROUD OF TURIN


TURINO DROBULĖ

Fotografija (kilimėlis po intensyvios jogos praktikų stovyklos), 8100/54mm., 2011
„Ką jūs sau padarėte?” – paklausė masažistė, masažuodama moterį, neseniai patyrusią sunkių dvasinių išgyvenimų. – „Jūsų raumenys tarsi po sunkios avarijos.“ Atmintis pamiršta nuoskaudas. Pasąmonė blokuoja patirtus blogus išgyvenimus. O kūnas viską atsimena ir išduoda ženklais: raukšlėmis, randais, strijomis…

 THE SHROUD OF TURIN

Photography (yoga mat after intensive training camp), 8100/54mm., 2011
“What did you do to yourself?”, asks a masseuse, massaging a woman who recently suffered spiritual trauma. “Your muscles feel so tense as after a severe car accident.”
Memory forgets. Unconsciousness blocks. Only the body remembers everything and keeps revealing signs: wrinkles, scars, stretch marks…

Nuotaka / THE BRIDE


NUOTAKA

Videoperformansas, 09:00 min., 2011
Videoperformansas yra Modernaus Meno Centro MO kolekcijoje.
Performansas atliktas katalikų bažnyčioje.
Tuokiamasi vieną kartą ir visam gyvenimui. Tačiau kartais santuoka tetrunka dešimt metrų: nuo centrinio altoriaus iki šventovės durų. Šie dešimt metrų talpina džiaugsmą, lūkesčius ir… skausmą – jiems nepasiteisinus. „Kol mirtis mus išskirs.“ Sutvirtina Dievas. Sulaužo žmonės.
SINOPSIS:
Moteris, vilkinti nuotakos suknelę ir nuometą, suvynioja raudoną centrinėje bažnyčios navoje patiestą kilimą. Pamirko suknelės kraštą vandenyje ir pradeda juo plauti bažnyčios grindis. Klūpinti figūra slenka nuo centrinio altoriaus iki centrinio išėjimo. Juda iš lėto, stumdama paskui save vandens indą. Nuotakos suknelės kraštu išplaunama visa centrinė bažnyčios nava. Figūra priartėjusi prie centrinio išėjimo dingsta.THE BRIDE

Videoperformance, 09:00 min., 2011
Video performance is stored in the collection of Modern Art Centre
Performance executed in Catholic church
You only marry once and for lifetime. However, sometimes marriage lasts only ten meters – from the central altar to the door of the sanctuary. These ten meters include happiness, expectations and… sorrow – when they are unfulfilled. „Till death do us part.“ Confirmed by God. Broken by Humans.
Video sinopsis:
Performance at the church. A woman in a bride‘s dress and veil rolls up a red carpet from the central nava. She soaks the edge of her dress in the water and starts cleaning the floor of the church. Kneeling figure moves from the central altar towards the exit, then disappears.

 

Šiuolaikinės Madonos / CONTEMPORARY MADONNAS


ŠIUOLAIKINĖS MADONOS

Fotografija, šviesdėžės, 420/594 mm., 2011
Šiuolaikinės madonos nebūtinai laiko ant kelių kūdikį. Jos laiko daugybę kitų dalykų – savo darbus, karjeras, namus, paskolas, hobius, remontus, mylimuosius, naminius gyvūnus, tėvus, keliones… Ir pačios save. Projekte dalyvavo trisdešimtmetės bevaikės skirtingų profesijų moterys.

 CONTEMPORARY MADONNAS

Photography, lightboxes, 420/594 mm., 2011
Modern madonnas do not necessarily hold a baby. They hold a whole lot of things: jobs, careers, households, loans, pets, lovers, travels… and themselves. Project models are childless women in their thirties.

Ateities procesų tyrimas apie erdves / RESEARCH ON FUTURE PROCESSES AND SPACE


ATEITIES PROCESŲ TYRIMAS APIE ERDVES

Reportažinis proceso fiksavimas laike ir erdvėje, 2009/2019
Erdves veikia pakitusi jų funkcija, formuojama laiko ir situacijos. Ši istorija yra apie laiką, kurio jau niekada nebus. Fotografavimą sudarė trys skirtingi etapai. Pirmas etapas – ŽINIA – mokytojai sužino kad mokykla uždaroma. Viskas sustoja, tarsi sustingsta. Vis dar pilni gyvybės daiktai ir objektai. Antras etapas – KRAUSTYMASIS – 100-tą metų (tiek veikė mokykla) kauptas turtas turi būti likviduotas. Atidaromos sieninės spintos ir fondai. Chaosas prasideda. Mokykla pradeda keistis. Trečias etapas – ŠVARA – erdvės nuasmeninimas. Tai, kas buvo mokykla – miršta. Paskutinis etapas – išmontuojama šildymo sistema. Mokykla paliekama merdėti.RESEARCH ON FUTURE PROCESSES AND SPACE

Photo-report about the time and space in process, 2009/2019
How do time and situation influence changing function of space? This is a story about time that will never come again. There were three stages of photoshoot. Firs stage – THE NEWS – teachers find out that the school is being closed. Everything stops. Still items and objects are full of life. Second stage – THE MOVING – property accumulated through 100 years (as long as the school was open) has to be eliminated. Closets and funds are opened, and chaos begins. The school begins to change. Third stage – THE CLEAN – anonymization of space. What meant the school, dies. Last stage – the heating system is taken apart. The school is left behind.