ATEITIES PROCESŲ TYRIMAS APIE ERDVES

Reportažinis proceso fiksavimas laike ir erdvėje, 2009/2019
Erdves veikia pakitusi jų funkcija, formuojama laiko ir situacijos. Ši istorija yra apie laiką, kurio jau niekada nebus. Fotografavimą sudarė trys skirtingi etapai. Pirmas etapas – ŽINIA – mokytojai sužino kad mokykla uždaroma. Viskas sustoja, tarsi sustingsta. Vis dar pilni gyvybės daiktai ir objektai. Antras etapas – KRAUSTYMASIS – 100-tą metų (tiek veikė mokykla) kauptas turtas turi būti likviduotas. Atidaromos sieninės spintos ir fondai. Chaosas prasideda. Mokykla pradeda keistis. Trečias etapas – ŠVARA – erdvės nuasmeninimas. Tai, kas buvo mokykla – miršta. Paskutinis etapas – išmontuojama šildymo sistema. Mokykla paliekama merdėti.RESEARCH ON FUTURE PROCESSES AND SPACE

Photo-report about the time and space in process, 2009/2019
How do time and situation influence changing function of space? This is a story about time that will never come again. There were three stages of photoshoot. Firs stage – THE NEWS – teachers find out that the school is being closed. Everything stops. Still items and objects are full of life. Second stage – THE MOVING – property accumulated through 100 years (as long as the school was open) has to be eliminated. Closets and funds are opened, and chaos begins. The school begins to change. Third stage – THE CLEAN – anonymization of space. What meant the school, dies. Last stage – the heating system is taken apart. The school is left behind.